• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

  “ป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย”


  การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเป็นหนึ่งในงานหลักของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) คณะตรวจสอบของแมนดารินเคยทำการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภท มีประสบการณ์อันหลากหลายในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ สำหรับคดีที่สำคัญ ซับซ้อน และยากนั้น MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ใช้แนวคิดการตรวจสอบ และวิธีการสอดแนมสำรวจที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ว่าจ้าง


  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในกรุงเทพ ในการเข้าตรวจสอบนั้น เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทและบุคคลที่เราได้รับมอบหมายไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และหลังจากสิ้นสุดการตรวจสอบนั้น เราสามารถให้ความคิดเห็นที่เป็นไปได้ และแนวทางแก้ไขทางกฎหมายตามปัญหาด้านผลประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง   1-200106135359642.jpg

  | จุดประสงค์การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ Objective

  จุดประสงค์แรกของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายคือ เพื่อให้ลูกค้ามีท่านสมบัติตามกฎหมายในการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือไม่ และจุดประสงค์สุดท้ายคือป้องกันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและความเสียหายที่ไม่จำเป็น


  เมื่อการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายสิ้นสุดลง ทนายความจะยื่นข้อเท็จจริง และผลสรุปที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยปราศจากความเท็จและส่วนไม่จำเป็น เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยทนายความคือการเปิดเผยและป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่อำนวยในการทำธุรกรรม ด้วยเหตุนี้ทนายความจะจึงจำเป็นต้องเตือนผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจกระทบได้ในอนาคต 
  1-200106135H5509.jpg  | คุณค่าของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ Value

  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในกรุงเทพ ในฐานะองค์กรของบุคคลที่สามที่มีความชำนาญ ซึ่งเป็นอิสระจากนักลงทุนและบรรษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถรับรองได้ว่ารายงานของเราจะมีความเป็นภววิสัย มืออาชีพ และครอบคลุมทุกข้อมูล เมื่อท่านพิจารณาธุรกรรมทางธุรกิจ สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ แมนดารินมีทนายความมืออาชีพด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในกรุงเทพ ซึ่งการสอบสวนอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระโดย MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) สามารถมอบข้อเท็จจริงแก่ท่านได้ ซึ่งสามารถให้ท่านพิจารณาจุดแข็ง ความเสี่ยงของบริษัทท่านได้ และปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของท่านได้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเผชิญวิกฤต ท่านสามารถไว้วางใจ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เหมาะสม และเต็มใจที่จะช่วยเหลือท่าน


  หลังสิ้นสุดการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) จะร่างและออกเอกสารรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และดำเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้รับหน้าที่ปฏิบัติแทน แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในกรุงเทพ พวกเราจะรายงานปัญหาที่พบในการสอบสวนทีละรายการตามความเป็นจริงและเป็นธรรม ระบุลักษณะของปัญหา ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 
   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821  1-21041415060a45.jpg  ขอบเขตกิจการ

  “แมนดารินเป็นทนายความมืออาชีพด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในกรุงเทพ ”    การตรวจสอบภูมิหลังบริษัท  

  ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจ อาทิ ประวัติโดยสังเขปของบริษัท โครงสร้างองค์กรของบริษัท การจัดหาสินค้า ความสัมพันธ์ของธุรกิจและสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า การวิจัยและสร้างสิ่งใหม่ ๆ ทันหลักและสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารของบริษัท การเงินของบริษัท สิทธิของเจ้าหนี้และหนี้สิน รายการการลงทุน และอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น


    การตรวจสอบควบคุมความเสี่ยง  

  *  การควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อทางการเงิน หรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น (การตรวจสอบข้อมูลระยะแรกของโครงการ การวิจัยเชิงลึก การพิจารณาโดยรวม การตรวจสอบและสังเกตโครงการระยะกลาง และการติดตามสินทรัพย์ในขั้นตอนการเก็บรักษา)

  *  การตรวจสอบภูมิหลังของลูกจ้าง (บริการควบคุมความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบภูมิหลังก่อนการว่าจ้างและตรวจสอบท่านสมบัติของลูกจ้าง จัดการดูแลและสังเกตความประพฤติบุคลากรในช่วงวิกฤต ตรวจสอบบัญชีเพื่อความปลอดภัยในการออกจากตำแหน่ง ควบคุมความเสี่ยงและตรวจสอบบุคคลากรที่ออกจากตำแหน่งงาน)
  สังเกตการณ์เพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรภายในบริษัท (สังเกตการณ์เพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรที่มีตำแหน่งสำคัญ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่)

  ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะภูมิหลังของพันธมิตร (การควบรวมกิจการ การรับซื้อ การจับมือเป็นพันธมิตร ความร่วมมือระหว่างบริษัท  การลงทุนในความเสี่ยง การให้สินเชื่อ การจัดซื้อเทคโนโลยี และการจ้างบุคคลากรหรือองค์กรภายนอก)


    การตรวจสอบความเสียหายต่อธุรกิจ  

  * ตรวจสอบการหลอกลวงทางธุรกิจ(ฉ้อโกงในการชำระเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ ฉ้อโกงหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกัน การหลอกลวงกรณีสัญญา การหลอกลวงกรณีเอกสารสินเชื่อ)

  * ตรวจสอบการยักยอกเงินของบุคลากร(ตรวจสอบการรับสินบน การจัดซื้อโดยใช้ตัวแทนปลอม)

  * ตรวจสอบการขโมยความลับทางธุรกิจ(ตรวจสอบลักษณะที่รั่วไหลของความลับ ตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

  * เก็บหลักฐานสำหรับการฟ้องร้องและติดตามสินทรัพย์(หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในศาล ได้แก่ หลักฐานที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับจากบุคคลที่สามที่วางตัวเป็นกลาง)

  * ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา(การใช้งานในทางที่ผิด การละเมิดสิทธิ การโยกย้ายต่อสิทธิบัตรและตราสินค้า การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือตรวจสอบการเปิดเผยความลับทางการค้า)

  * ตรวจสอบการละเมิดข้อห้ามในข้อตกลงความขัดแย้งทางธุรกิจ(สำรวจภูมิหลังส่วนบุคคลและประสบการณ์ของผู้ดำรงผู้บริหารจัดการ)

  * การตรวจสอบความเสียหายต่อธุรกิจอื่น ๆ (การฉ้อโกงประกัน การใช้ช่องทางพิเศษในการขาย ติดสินบน การฮั้วประมูล ใช้เจตนาร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและความเชื่อถือ)


    การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอื่น ๆ  

  การตรวจสอบเอกสารทรัพย์สินที่เป็นบ้านและที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลที่ดิน 、ตรวจสอบสำมะโนครัวบุคลากร、สำรวจการขึ้นทะเบียนแรงงานพิเศษ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอื่น ๆ ที่กำหนด เป็นต้น
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว