• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298

  ข้อพิพาทสัญญา


  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเกี่ยวกับคดีข้อพิพาททางสัญญาในกรุงเทพ ซึ่งข้อพิพาททางสัญญาเป็นหนึ่งในงานที่เราชำนาญและให้ความสำคัญงานหนึ่ง โดยขอบเขตการบริการของเราแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การให้ข้อมูลทางกฎหมายเมื่อมีข้อพิพาทที่ไม่ได้ดำเนินคดีฟ้องร้อง และการไกล่เกลี่ย การใช้อนุสัญญาโตตุลาการหรือการให้คำปรึกษาในช่วงขั้นตอนการฟ้องร้องในข้อพิพาททางสัญญา  ในกรณีหลังการลงนามในสัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสัญญาอาจเป็นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งทางอัตวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ต้องการการดำเนินการตามข้อสัญญา

  แมนดารินมีทนายความมืออาชีพเกี่ยวกับคดีข้อพิพาททางสัญญาในกรุงเทพ เมื่อเราได้เริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาท ทนายความจะเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างคู่สัญญาได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขนานใหญ่ โดยการดำเนินการไกล่เกลี่ยด้วยตนเองหรือผ่านทางอนุสัญญาโตตุลาการหรือผ่านการไกล่เกลี่ยในช่วงขั้นตอนของการดำเนินคดีเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อแสวงหาความยุติธรรมในรูปแบบของคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินเมื่อถึงเวลาจำเป็น


  1-210414140003N9.jpg


    01.การบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางสัญญา การดำเนินการอนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการฟ้องร้อง  

  ทนายความของเราให้บริการทางกฎหมายโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้ คือการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก การตีความแตกต่างทางสัญญาในช่วงระยะการดำเนินการทางสัญญา แผนการระงับข้อข้อพิพาททางสัญญา การไกล่เกลี่ยทางการพิพาท  การดำเนินการอนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการฟ้องร้อง  “ขอบเขตบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่พบได้บ่อย”
  · ข้อพิพาททางสัญญาซื้อขาย
  · ข้อพิพาทในสัญญากำนัลทางอสังหาริมทรัพย์
  · ข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง

  · ข้อพิพาทในสัญญาเช่า(ห้องอุปกรณ์หรือเครื่องจักร และเช่าการเงิน)
  · ข้อพิพาทในสัญญาจ้างขนส่ง(สัญญาจ้างรับขนคนโดยสารและสัญญาขนส่งสินค้า)
  · ข้อพิพาทในสัญญาการรักษา
  · สัญญาเก็บของในคลังสินค้า
  · สัญญาบริการด้านเทคนิค  · หนังสือมอบอำนาจ
  · ข้อพิพาทในสัญญากู้ยิมเงิน
  · ข้อพิพาทในสัญญาทรัพย์สินทางปัญญา
  · สัญญาการลงทุนในตราสารทุน  · ข้อพิพาทในสัญญาความร่วมมือ

  · ข้อพิพาทในสัญญาให้บริการ(เช่น ข้อพิพาทสัญญาให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น)
      02.บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา กรณีไม่มีการฟ้องร้อง      

  การเข้ามาของทนายความในช่วงลงนามก่อนสัญญา มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญาและความเสี่ยงจากการผิดสัญญา โดยทนายความจะให้บริการด้านกฎหมายในขั้นตอนการทำสัญญา อาทิ การหารือในการทำสัญญา การออกแบบสัญญา การตรวจสอบสัญญา การแก้ไขสัญญา เป็นต้น 

  แมนดารินมีทนายความมืออาชีพเกี่ยวกับคดีข้อพิพาททางสัญญาในกรุงเทพ โดยทนายความของเรามีประสบการณ์หลายปีในด้านสัญญา โดยได้สั่งสมเทคนิคและประสบการณ์อันหลากหลายจากข้อพิพาททางสัญญา ซึ่งเรายินดีจัดทำแผนประมวลผลทางธุรกิจประเภทสัญญาและบริการทางกฎหมายสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป
  พวกเราช่วยท่านได้

  “แมนดารินคือทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีพิพาททางสัญญาในกรุงเทพ”  1-2001201PU3X7.jpg  · พวกเราเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการให้ความคิดเห็นวิเคราะห์กฎหมายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการเจรจาต่อรอง

  · ให้ข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับความรู้ด้านสัญญา

  · ร่างสัญญา

  · การตรวจสอบหรือแก้ไขสัญญา

  · การเจรจาหรือยืนยันสัญญา

  · การดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการยื่นอนุสัญญาโตตุลาการ

  · ระบบดูแลสัญญา

  · พยานในการลงนามสัญญา

  · บริการจดหมายทนาย

  · ความเห็นทางกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร

  · เราสามารถให้บริการในเรื่องของสัญญาการค้าได้

  1. ให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ตรวจสอบ แก้ไข และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ 

  2. เข้าร่วมในการเจรจาสัญญาก่อนลงนามในสัญญา ออกแบบรูปแบบความร่วมมือ ร่างข้อความสัญญา

  3. สร้างและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ เข้าร่วมดูแลเงินเดือนให้แก่บริษัท สร้างวิธีปลุกเร้า ดูแลสัญญา  

   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  LINE ID:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821


  ผู้ว่าจ้างหลายท่านไม่ค่อยให้ความสำคัญในเนื้อหาก่อนเซ็นสัญญา แต่แมนดารินสามารถแนะนำท่านเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากสัญญาได้ โดยเริ่มจาก

  1、ตรวจสอบการมีตัวตนและท่านสมบัติของคู่สัญญาว่ามีตัวตนหรือผ่านเกณฑ์ทางกฎหมายหรือไม่

  2、เจ้าของและผู้ปฏิบัติงานจริงเป็นคนเดียวกันหรือไม่ มีผู้ซื้อบางรายซึ่งชื่อของบุคคลดังกล่าวและชื่อตามตราประทับของบริษัทแตกต่างกัน โดยส่วนสำคัญในการทำสัญญาอยู่ที่ตราประทับของบริษัท โดยตราประทับดังกล่าวต้องมีลักษณะทางการราชการ ตราประทับการเงิน ตราประทับทางธุรกิจหรือตราประทับ สำหรับสัญญาโดยเฉพาะ ตราประทับดังกล่าวนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิผลของเอกสารในการทำธุรกรรม

  3、ตรวจสอบความเชื่อมั่นทางธุรกิจและความสามารถในการปฏิบัติงานของคู่สัญญา
  1-20030312464IV.jpg  “ทนายไปยังที่ลงนามเพื่อลงนามในสัญญา”


  เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะมีผลทางกฎหมายในทันที หากท่านไม่คุ้นเคยกับเอกสารสัญญาภาษาไทยและรายละเอียดในสัญญา เมื่อเกิดวิกฤตในอนาคต เราจะไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ตามสัญญาของเราได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเกี่ยวกับคดีข้อพิพาททางสัญญาในกรุงเทพฯ ทนายความของเราสามารถไปยังสถานที่ลงนามเพื่อลงนามในสัญญา ตรวจสอบข้อกำหนดและแก้ไขสัญญาได้ ขอบเขตการบริการได้แก่ : การลงนามในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ การลงนามในสัญญาการควบรวมกิจการ การลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน ลงนามในสัญญาการค้า เป็นต้น แมนดารินคือทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีพิพาททางสัญญาในกรุงเทพ พวกเรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน


  ทนายความระดับสูงแห่งสำนักงานกฎหมายแมนดารินยินดีให้บริการ

  We have many professional lawyers for you


  1-210414114431H9.jpg


  1-210414114P1525.jpg


  1-210414114R5447.jpg
  เนติบัณฑิตวิริยะ  พิริยาภิญโญพงศ์
  เนติบัณฑิตคณุตม์  ฉัตรวรวิทย์
  เนติบัณฑิตนิรันด์  ทองศักดิ์  ทำงานทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การฟ้องร้องและการแก้ต่างคดีความทางกฎหมาย การให้ข้อมูลทางกฎหมาย การบังคับคดี การดำเนินการพิจารณาตัดสิน ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทและหอการค้า
  เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 (ค.ศ.2008-2012) เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556 และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความมากว่า 20 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งและพาณิชย์  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางอาญา รับประกันผู้ต้องสงสัย  ร่างคำฟ้อง คำให้การ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจและการเงิน


  1-210414114Z3292.jpg


  1-210414114925V5.jpg


  1-21041411494W56.jpg
  เนติบัณฑิตกมล  ยิ้มละมัย
  ทนายพงศ์สิทธิ์  เทพไกลวัล
  เนติบัณฑิตมิตรชัย  ทำงานด้านทนายความและคดีทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายและคดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินคดีการฟ้องร้องและประกันตัวคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการสมรสและครอบครัว ข้อพิพาทแรงงาน คดีปกครอง ข้อพิพาทด้านในกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน เป็นต้น เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ถูกขุมขัง เขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย จดหมายทนาย เป็นต้น 
  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) รับพิจารณาการฟ้องร้องคดีทางแพ่งและอาญา คดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทรัพย์สิน ร่างรายงานการสอบสวนคดี การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การโอนธุรกรรมซื้อขาย ให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เป็นต้น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรบริษัทหลังล้มละลายของ และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัท 
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความม2559 กว่า 30 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา  สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ สิ่งที่ครอบคลุมการจัดตั้งและการกำกับดูแลองค์กร การแก้ต่างในคดีการฟ้องร้องแพ่งและอาญา ข้อพิพาทการปะทุษร้ายทางร่างกาย ข้อพิพาทที่ดิน ข้อพิพาททางกฎหมายการศุลกากรและโลจิสติกส์ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ข้อพิพาทการสมรสและการแบ่งมรดก เป็นต้น 


  1-210414115020I4.jpg


  1-21041411503U22.jpg


  1-220111004321109.jpg
  เนติบัณฑิตวรายุต
  เนติบัณฑิตวรรณพันธ์
  ทนายความสะพาน  ดำรงตำแหน่งเป็นเนติบัณฑิตนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ได้รับใบรับรองทนายความผู้ลงนามการประเมินผลกระทบ ของประเทศไทยในปี 2559 เชี่ยวชาญในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อชาวต่างชาติในประเทศไทย สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ ข้อพิพาททางแพ่งและอาญา การได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวโดยการมีทัณฑ์บน ข้อพิพาทหนี้ ข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ สนธิสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ร่างข้อเงื่อนไขทางสัญญา ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการสื่อสารกับ BOI
  นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบวิชาชีพทนายความด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษากฎหมายภาษาอังกฤษมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาทแรงงานและการจ้างงาน การทบทวน/ร่างเอกสารทางกฎหมาย
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว